ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΕ) ΚΑΙ ΤΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ΤΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Το Μουσείο Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42), ανακοινώνει την πρόσληψη ενενήντα πέντε (95) ατόμων ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας και σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων ΤΕ Ταμιών & Υπαλλήλων Έκδοσης Εισιτηρίων,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για την κάλυψη εποχικών / παροδικών αναγκών του Μουσείου, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν.4765/2021.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Κάθε υποψήφιος/α δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 μέχρι τις 13:30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418 & 419).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2023.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ισχύουν πλέον νέα παραρτήματα.

Σχετικά αρχεία:
 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2023 (478.43 KB)
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ (674.64 KB)
 3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (499.09 KB)
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (921.59 KB)
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (535.59 KB)
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ (320.03 KB)

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 18 ΜΗΝΩΝ ...

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 18 ΜΗΝΩΝ ME ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 12 ΜΗΝΩΝ)

  Σχετικά αρχεία:
  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022 (2.62 MB)

   ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους υπόψιν του Εμπορικού Τμήματος, στο γραφείο πρωτοκόλλου, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, στο ισόγειο του κτηρίου Weiler (Βάιλερ) καθημερινές 08.30-14.00.

   Η οικονομική προσφορά κατατίθεται στο πρωτόκολλο ξεχωριστά από τα δείγματα.

   Κάθε φάκελος πρέπει να φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου και την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 2023».

   Οι προτάσεις θα κατατίθενται από 01/10/2022 έως 15/11/2022 μέχρι τις 14.00 το μεσημέρι.

   Σε περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινίσεις το Μουσείο θα προβεί σε σχετική δημόσια ανακοίνωση, μέσω της ιστοσελίδας του.

   Για τηλεφωνική επικοινωνία ή κατάθεση δειγμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εμπορικό Τμήμα στο 210-9000959 καθημερινές 9:00-11:00

   Σχετικά αρχεία:
   1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (550.84 KB)
   2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (241 KB)
   3. ΑΙΤΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (675.5 KB)
   4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2023 (13.68 KB)
   5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ) ΕΙΔΩΝ (157.27 KB)
   6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ (156.08 KB)
   7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (157.39 KB)
   8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (155.51 KB)
   9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (12.7 KB)

    ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ2/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους υπόψιν του Εμπορικού Τμήματος, στο γραφείο πρωτοκόλλου, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, στο ισόγειο του κτηρίου Weiler (Βάιλερ) καθημερινές 08.30-14.00.

     Η οικονομική προσφορά κατατίθεται στο πρωτόκολλο ξεχωριστά από τα δείγματα.

     Κάθε φάκελος πρέπει να φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου και την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 2023».

     Οι προτάσεις θα κατατίθενται από 01/10 έως 31/10 μέχρι τις 14.00 το μεσημέρι.

     Σε περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινίσεις το Μουσείο θα προβεί σε σχετική δημόσια ανακοίνωση, μέσω της ιστοσελίδας του.

     Για τηλεφωνική επικοινωνία ή κατάθεση δειγμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εμπορικό Τμήμα στο 210-9000959 καθημερινές 9:00-11:00

     Σχετικά αρχεία:
     1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (553.8 KB)
     2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (293.67 KB)
     3. ΑΙΤΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (89.57 KB)
     4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2023 (54.45 KB)
     5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ) ΕΙΔΩΝ (157.27 KB)
     6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ (156.08 KB)
     7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (157.39 KB)
     8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (155.51 KB)
     9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (33.15 KB)

      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

      Στις 26-9-2022 διενεργήθηκε στο κτήριο Weiler του Μουσείου Ακρόπολης, δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν.4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει.

      Σχετικά αρχεία:
      1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ (1.57 MB)

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

       Ανακοινώνεται ότι στις 26-9-2022 θα διενεργηθεί στο κτήριο Weiler του Μουσείου Ακρόπολης, δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν.4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει.

       Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

       Σχετικά αρχεία:
       1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ Ε.Ε.Α. (825.78 KB)

        ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ2/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

         ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

         Σχετικά αρχεία:
         1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2022 (1.21 MB)

          ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ2/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου