ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Το Μουσείο Ακρόπολης προκηρύσσει μια (1) υποτροφία με επιλογή, στηρίζοντας νέους αρχαιολόγους από την Ελλάδα, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου, με θεματικό άξονα του μεταπτυχιακού προγράμματος και της μεταπτυχιακής εργασίας τους το διάστημα από το τέλος της Μινωϊκής/Μυκηναϊκής περιόδου (12ος/11ος αι. π.Χ.), έως το τέλος της αρχαιότητας (5ος/6ος αι. μ.Χ.). Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι απόφοιτοι πανεπιστημίων με βαθμό άριστα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Μουσείου Ακρόπολης www.theacropolismuseum.gr/Διαγωνισμοί.

Η υποτροφία αφορά σε οικονομική ενίσχυση με σταθερό ποσό 10.000€, ανεξαρτήτως διδάκτρων ή πανεπιστημιακού ιδρύματος και θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τη διεκδίκηση της υποτροφίας του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 είναι από 22 Ιουλίου έως 22 Σεπτεμβρίου 2024. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 15 Οκτωβρίου 2024 στην ιστοσελίδα του Μουσείου Ακρόπολης www.theacropolismuseum.gr/Διαγωνισμοί.

Σχετικά αρχεία:
 1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (173.46 KB)

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ1/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΕ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΩΝ ...

   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ Α/Α: 237303 ΑΔΑΜ: 24PROC014257970 2022-02-13)

   Σχετικά αρχεία:
   1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1/2024 (245.18 KB)

    ΥΠ΄ΑΡ. 1/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 18 ΜΗΝΩΝ

    ΥΠ΄ΑΡ. 1/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 18 ΜΗΝΩΝ

    Σχετικά αρχεία:
    1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (82.88 KB)
    2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2.71 MB)
    3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (811.97 KB)
    4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (235.55 KB)

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ1/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΕ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

     Το Μουσείο Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42), ανακοινώνει την πρόσληψη ενενήντα πέντε (95) ατόμων ΔΕ Φυλάκων και σαράντα πέντε (45) ατόμων ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για την κάλυψη εποχικών / παροδικών αναγκών του Μουσείου.

     Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

     Κάθε υποψήφιος/α δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.

     Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 μέχρι τις 13:30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418, 419 & 420).

     Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου, 2024.

     ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

     1. Επισημαίνεται ότι οι επιτυχόντες/-ούσες της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού θα απασχοληθούν με κυλιόμενο ωράριο στα Καταστήματα ή στην Υποδοχή του Μουσείου Ακρόπολης με αντικείμενο εργασίας:
     - Διαχείριση ταμείου
     - Έκδοση εισιτηρίων

     2. Η Ανακοίνωση έχει τροποποιηθεί και περιλαμβάνει αλλαγές, εντός πλαισίου.

     3. Ο διαγωνισμός έχει συμμορφωθεί πλήρως, ως υποχρεούται το Μουσείο, στο νέο προσοντολόγιο π.δ. 85/2022. Οι υποψήφιοι, κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή Ειδικότητας και Κωδικού Θέσης που αντιστοιχεί στο πτυχίο τους.

     4. Ισχύει πλέον νέο παράρτημα για την Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ (Α1).

     Σχετικά αρχεία:
     1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2024 (1.08 MB)
     2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ (674.64 KB)
     3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (499.09 KB)
     4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (921.59 KB)
     5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (872.81 KB)
     6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ (177.33 KB)

       ΥΠ΄ΑΡ. 3/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 18 ΜΗΝΩΝ ...

       ΥΠ΄ΑΡ. 3/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 18 ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 12 ΜΗΝΩΝ)

       Σχετικά αρχεία:
       1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (123.47 KB)
       2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (3.07 MB)
       3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1.83 MB)
       4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (162.28 KB)

         ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6567/2.6.2023 ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ)

         ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6567/2.6.2023 ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ)

         Σχετικά αρχεία:
         1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ» (780.21 KB)

          ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΝΠΔΔ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΑΧ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4117/30.3.2023 Δ.Σ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

          ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΝΠΔΔ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΑΧ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4117/30.3.2023 Δ.Σ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ).

          Σχετικά αρχεία:
          1. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΕΠ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ (775.88 KB)

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου