ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ2/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

  Το Μουσείο Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, ΤΚ 11742), ανακοινώνει την πρόσληψη ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά ενενήντα πέντε (95) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών / παροδικών αναγκών του Μουσείου.

  Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418 & 419), στο πρωτόκολλο του Μουσείου και κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 μέχρι τις 13:30, τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα για τον COVID-19 (όλα τα δικαιολογητικά μέσα σε κλειστό φάκελο), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418 & 419). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα, 20 Ιουνίου, 2022.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ισχύουν πλέον νέα παραρτήματα.

  Σχετικά αρχεία:
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2022 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (340.44 KB)
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (499.09 KB)
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (920.87 KB)
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (536.19 KB)

   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ3/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΦΥΛΑΚΩΝ/ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΔΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

    ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ1/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ΤΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

     ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ2/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑΜΙΩΝ (ΤΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ1/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΜΙΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ΤΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

      Το Μουσείο Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, ΤΚ 11742), ανακοινώνει την πρόσληψη ΤΕ Ταμιών και Υπαλλήλων Έκδοσης Εισιτηρίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών / παροδικών αναγκών του Μουσείου.

      Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418 & 419), στο πρωτόκολλο του Μουσείου και κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 μέχρι τις 13:30, τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα για τον COVID-19 (όλα τα δικαιολογητικά μέσα σε κλειστό φάκελο), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418 & 419). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη, 8 Μαρτίου, 2022.

      ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ισχύουν πλέον νέα παραρτήματα.

      Σχετικά αρχεία:
      1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2022 ΤΕ ΤΑΜΙΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (343.97 KB)
      2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ (674.64 KB)
      3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (922.33 KB)
      4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (534.87 KB)
      5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ (317.99 KB)

       ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ3/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΦΥΛΑΚΩΝ (ΔΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

        ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ2/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑΜΙΩΝ (ΤΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ3/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ EKTAKTOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ/ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΔΕ / ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ) ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

         Το Μουσείο Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, ΤΚ 11742), ανακοινώνει την πρόσληψη ΔΕ Φυλάκων/Νυκτοφυλάκων (ημερήσιοι) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών / παροδικών αναγκών του Μουσείου, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021.

         Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα για τον COVID-19 (όλα τα δικαιολογητικά μέσα σε κλειστό φάκελο), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 μέχρι τις 13:30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418 & 419).

         Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου, 2021.

         ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ισχύουν πλέον νέα παραρτήματα.

         Σχετικά αρχεία:
         1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3/2021 ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (619.83 KB)
         2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (499.09 KB)
         3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (920.87 KB)
         4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (531.51 KB)

          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΜΙΩΝ (ΤΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

          Το Μουσείο Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, ΤΚ 11742), ανακοινώνει την πρόσληψη ΤΕ Ταμιών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών / παροδικών αναγκών του Μουσείου, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν.4765/2021.

          Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα για τον COVID-19 (όλα τα δικαιολογητικά μέσα σε κλειστό φάκελο), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 μέχρι τις 13:30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418 & 419).

          Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου, 2021.

          ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ισχύουν πλέον νέα παραρτήματα.

          Σχετικά αρχεία:
          1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2021 ΤΕ ΤΑΜΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (617.82 KB)
          2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ (674.64 KB)
          3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (920.87 KB)
          4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ (318.6 KB)
          5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (531.51 KB)

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου