ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ''ΝΟΗΜΑΤΑ: ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ'' ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Σχετικά αρχεία:
 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (601.43 KB)

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2023 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (6 ΜΗΝΩΝ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

  Το Μουσείο Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 11742), ανακοινώνει την πρόσληψη ενενήντα (90) ατόμων κλάδου ΔΕ Φυλάκων, ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων, είκοσι ενός (21) ατόμων κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Διοίκησης Τουρισμού και είκοσι ενός (21) ατόμων κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (6 μήνες), για την κάλυψη εποχικών/παροδικών αναγκών του Μουσείου, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν.4765/2021.

  Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

  Κάθε υποψήφιος/α δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.

  Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 μέχρι τις 13:30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000900, εσωτ. 418 & 419).

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  1. Η Ανακοίνωση έχει τροποποιηθεί και περιλαμβάνει αλλαγές, εντός πλαισίου.

  2. Ο διαγωνισμός έχει συμμορφωθεί πλήρως, ως υποχρεούται το Μουσείο, στο νέο προσοντολόγιο π.δ. 85/2022. Οι υποψήφιοι, κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή Ειδικότητας και Κωδικού Θέσης που αντιστοιχεί στο πτυχίο τους.

  3. Ισχύουν πλέον νέα παραρτήματα για α) την Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ (Α1) και β) την Απόδειξη Γλωσσομάθειας (Α2).

  Σχετικά αρχεία:
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 2023 (9.58 MB)
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ (674.64 KB)
  3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (499.09 KB)
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (921.59 KB)
  5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (872.81 KB)
  6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ (629.85 KB)

   ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

   Μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης (27.6.2023) και βάσει της Εγκυκλίου Υπ. Εσωτερικών με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ. 7623/28.3.2023, οι λοιπές 17 ημερολογιακές ημέρες (που είχαν ανασταλεί λόγω των δύο βουλευτικών εκλογών) της προθεσμίας συμμετοχής στη διαδικασία κάλυψης της οργανικής θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων που προκηρύχθηκε με την υπ' αριθμ. 4117/30.3.2023 προκήρυξη του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης εκκινούν από την επομένη της ορκωμοσίας της Κυβέρνησης, ήτοι από 28.6.2023 (ημέρα Τετάρτη) και λήγουν στις 14 Ιουλίου 2023 (ημέρα Παρασκευή).

   Σχετικά αρχεία:
   1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ (2.02 MB)
   2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (18.48 KB)
   3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (355.17 KB)

    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

     Το Μουσείο Ακρόπολης προκηρύσσει μια (1) υποτροφία με επιλογή, στηρίζοντας νέους αρχαιολόγους από την Ελλάδα, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου, με θεματικό άξονα του μεταπτυχιακού προγράμματος και της μεταπτυχιακής εργασίας τους το διάστημα από το τέλος της Μινωϊκής/Μυκηναϊκής περιόδου (12ος /11ος αι. π.Χ.), έως το τέλος της αρχαιότητας (5ος/6ος αι. μ.Χ.). Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι απόφοιτοι πανεπιστημίων με βαθμό άριστα ή λίαν καλώς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Μουσείου Ακρόπολης www.theacropolismuseum.gr/Διαγωνισμοί.

     Η υποτροφία αφορά σε οικονομική ενίσχυση με σταθερό ποσό 10.000€, ανεξαρτήτως διδάκτρων ή πανεπιστημιακού ιδρύματος και θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τη διεκδίκηση της υποτροφίας του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 είναι από 20 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου 2023. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 στην ιστοσελίδα του Μουσείου Ακρόπολης www.theacropolismuseum.gr/Διαγωνισμοί.

     Σχετικά αρχεία:
     1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (721.3 KB)

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

      Βάσει της Εγκυκλίου υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28.3.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, αναστέλλεται από 22.4.2023 (προκήρυξη βουλευτικών εκλογών) έως την ορκωμοσία Κυβέρνησης, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την οργανική θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ΠΕ Αρχαιολόγων που προκηρύχθηκε με την υπ' αριθμ. 4117/30.3.2023 προκήρυξη του ΔΣ του Μουσείου Ακρόπολης και έληγε στις 8.5.2023. Θα χορηγηθεί ισόχρονο υπόλοιπο προθεσμίας 17 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ορκωμοσίας της Κυβέρνησης κατόπιν των βουλευτικών εκλογών της 21ης.5.2023 με νεώτερη ανακοίνωση.

      Σχετικά αρχεία:

       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

       Το Μουσείο Ακρόπολης προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) οργανικής θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων του Τμήματος Εκθέσεων της Διεύθυνσης Συλλογών και Εκθέσεων του Μουσείου Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3711/2008 (Α΄ 224) και τα άρθρα 19 παρ. α περ. εε και 21 του Π.Δ. 64/2013 «Οργανισμός του Μουσείου Ακρόπολης» (ΦΕΚ Α΄ 113/20.05.2013) και τις διατάξεις του ν. 3711/2008 (Α΄ 224).

       Σχετικά αρχεία:
       1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ (2.02 MB)
       2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (18.48 KB)
       3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (355.17 KB)

        ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΕ) ΚΑΙ ΤΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ΤΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους υπόψιν του Εμπορικού Τμήματος, στο γραφείο πρωτοκόλλου, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, στο ισόγειο του κτηρίου Weiler (Βάιλερ) καθημερινές 08.30-14.00.

         Η οικονομική προσφορά κατατίθεται στο πρωτόκολλο ξεχωριστά από τα δείγματα.

         Κάθε φάκελος πρέπει να φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου και την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ».

         Οι προτάσεις θα κατατίθενται από 01/03/2023 έως 31/03/2023 μέχρι τις 14.00 το μεσημέρι.

         Για τηλεφωνική επικοινωνία ή κατάθεση δειγμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εμπορικό Τμήμα στο 210-9000959 καθημερινές 9:00-11:00

         Σχετικά αρχεία:
         1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (1006.69 KB)
         2. ΦΟΡΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ (15.5 KB)
         3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (355.9 KB)
         4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ (203.2 KB)

          ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 21 ΜΗΝΩΝ

          ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 21 ΜΗΝΩΝ

          Σχετικά αρχεία:
          1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Α (2.32 MB)

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου