ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2017 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 40 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

19/07/2017