Ημερομηνία Διαγωνισμού: Προσφορές για τον διαγωνισμό γίνονται δεκτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέχρι τις 11/5/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Προσφορές για τον διαγωνισμό γίνονται δεκτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη της δημοπρασίας μέχρι τις 29/5/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ.

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Διαγωνισμού

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) αποφασίζει για την πρόσληψη (15) ατόμων που πληρούν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. ΣΟΧ 3/2011 Ανακοίνωση, σε θέσεις Διοικητικού και Οικονομικού προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης.

Σχετικά αρχεία:

Απόφαση Πρόσληψης
Πίνακας Αποτελεσμάτων ΣΟΧ3-2011 Κατηγορίας ΔΕ
Πίνακας Αποτελεσμάτων ΣΟΧ3-2011 Κατηγορίας ΠΕ

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα πέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Ανακοίνωσης
Έντυπο Αίτησης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Σελίδες